Υποβολή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

ypovoli-hrimatooikonomikon-katastaseon

Υποχρέωση δημοσίευσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3419/2005, Ν.2190/1920,του Ν.3190/1955, του Ν.4072/2012 και του Ν.4308/2014 οι Α.Ε. , οι Ε.Π.Ε. , οι Ι.Κ.Ε. , Συνεταιρισμοί, Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού, Ευρωπαϊκές Εταιρείες, Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες ,έχουν την υποχρέωση υποβολής και δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων.

Αντίθετα δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε.,Ε.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις , εκτός από τις προσωπικές εταιρείες της παρ.2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014, δηλαδή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας και όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα είτε άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής.

Προσδιορισμός μεγέθους εταιρείας

Σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 οι εταιρείες(οντότητες) ανάλογα με το μέγεθός τους κατηγοριοποιούνται σε Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες .

Μία οντότητα για να ενταχθεί ή να αλλάξει κατηγορία μεγέθους πρέπει να υπερβεί ή να παύσει να υπερβαίνει για δύο συνεχόμενες χρήσεις δύο από τα τρία κριτήρια που προσδιορίζουν το μέγεθος μίας οντότητας.
Τα κριτήρια αυτά ανά κατηγορία οντότητας είναι τα ακόλουθα:

Πολύ μικρές οντότητες

Είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα.

Ειδικά οι οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων με μόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ.

Μικρές οντότητες

Είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές οντότητες και κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) Σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα.

Μεσαίες οντότητες

είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές ή μικρές οντότητες και οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.

Μεγάλες οντότητες

είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.

Υποχρέωση ελέγχου χρηματοοικονομικών καταστάσεων από Ορκωτούς Ελεγκτές

Σύμφωνα με την υποπαράγραφο Α.1. του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 οι επιχειρήσεις (οντότητες) που υπερβαίνουν για δύο συνεχόμενες χρήσεις δύο από τα τρία παρακάτω κριτήρια , έχουν την υποχρέωση να ορίσουν Ορκωτούς Ελεγκτές για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων.

Κριτήρια

α) Σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα.

Τύπος υποβολής χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4308/2014 ανάλογα με το μέγεθός μίας οντότητας διαφοροποιείται και ο τύπος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που συντάσσουν και υποβάλλουν στο ΓΕΜΗ.

Έτσι λοιπών οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανάλογα την οντότητα περιλαμβάνουν:

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις των πολύ μικρών οντοτήτων:

α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Β1.1 ή Β1.2. ή εναλλακτικά Β5
β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Β2.1 ή Β2.2.  ή εναλλακτικά Β6
γ) Το Προσάρτημα.

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μικρών οντοτήτων :

α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Β1.1 ή Β1.2.
β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Β2.1 ή Β2.2.
γ) Το Προσάρτημα.
δ) Έκθεση διαχείρισης Δ.Σ. ή Διαχειριστών ΕΠΕ ή ΙΚΕ.

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεσαίων οντοτήτων :

α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Β1.1 ή Β1.2.
β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Β2.1 ή Β2.2.
γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Β3.
δ) Το Προσάρτημα.
ε) Έκθεση ελεγκτών.
στ)Έκθεση διαχείρισης Δ.Σ. ή Διαχειριστών ΕΠΕ ή ΙΚΕ.

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεγάλων οντοτήτων :

α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Β1.1 ή Β1.2.
β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Β2.1 ή Β2.2.
γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Β3.
δ) Την Κατάσταση Χρηματοροών Β4.
ε) Το Προσάρτημα.
στ) Έκθεση ελεγκτών.
ζ)Έκθεση διαχείρισης Δ.Σ. ή Διαχειριστών ΕΠΕ ή ΙΚΕ.


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής χρηματοοικονομικών καταστάσεων και λοιπών δικαιολογητικών στο ΓΕΜΗ

Σύμφωνα με τον Ν.4403/2016 καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο ΓΕΜΗ τόσο των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων όσο και των εγκεκριμένων από την Γενική Συνέλευση των μετόχων ή των εταίρων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ορίζεται η 30 Σεπτεμβρίου.

 Ημερομηνία υποβολής στο ΓΕΜΗ των εγκεκριμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΥποβολή χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ ,εφόσον η Γ.Σ. γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2018
Α.Ε.Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχωνΈως 30 Σεπτεμβρίου 2018
Ε.Π.Ε.Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση των εταίρωνΈως 30 Σεπτεμβρίου 2018
Ι.Κ.Ε.Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση των εταίρωνΈως 30 Σεπτεμβρίου 2018
Ο.Ε. – Ε.Ε. στις οποίες συμμετέχουν κατά 100% νομικά πρόσωπα (παρ.2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014) Εντός εννέα μηνών από την λήξη της χρήσης.

Πείτε μας τις ανάγκες σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα

Συμπληρώστε τη φόρμα