Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

 Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν τεθεί από την εταιρεία ADVIZOR SOFTWARE & FINANCE P.C. η οποία είναι ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας https://www.advizor.gr  στην συνέχεια «ιστοσελίδα» και ορίζουν τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών και της «ιστοσελίδας».

Οι επισκέπτες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσεις και να προβούν σε χρήση των υπηρεσιών της «ιστοσελίδας» μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως.

Σε περίπτωση διαφωνίας ή οποιασδήποτε αντίρρησης με κάποιον από όρους χρήσης παρακαλείται ο επισκέπτης, όπως διακόπτει την χρήση της εν λόγω «ιστοσελίδας» και να αποσυνδέεται από αυτήν και  εφόσον το επιθυμεί να γνωστοποιήσει στην «ιστοσελίδα» τις παρατηρήσεις του προκειμένου να καταγραφούν και να αναλυθούν για την διεξαγωγή συμπερασμάτων.

Η χρήση της  «ιστοσελίδας» ακόμα και μετά από οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις στο περιεχόμενό της σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης αυτής.

Η «ιστοσελίδα» έχει το δικαίωμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση να αλλάξει τους όρους χρήσης και των προσωπικών δεδομένων.

 1. H «ιστοσελίδα» παρέχει στους επισκέπτες, πλήθος πληροφοριών σχετικά με υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής, συστημάτων προβολής και επικοινωνίας ,εργαλείων παρουσίασης προϊόντων και υπηρεσιών και λοιπές υπηρεσίες.

Οι επισκέπτες  είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της «ιστοσελίδας» και να μην προβαίνουν σε οιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προσβάλλει άλλους χρήστες ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της.

Η χρήση της «ιστοσελίδας» διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές.

 1. Οι επισκέπτες που επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες της «ιστοσελίδας» και να κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτής οφείλουν:
 • Να δηλώνουν στην φόρμα εγγραφής τα ακριβή , και πλήρη προσωπικά τους στοιχεία, όπως  αυτά ζητούνται από την «ιστοσελίδα» , για την πρόσβαση στα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες της.
 • Να φροντίζουν να ενημερώνουν άμεσα την «ιστοσελίδα» για κάθε αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που έχουν υποβάλει και να φροντίζουν ώστε αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή ,αληθή, έγκυρα ,πλήρη και ενημερωμένα.
 • Οι επισκέπτες έχουν δικαίωμα να προβάλουν αντιρρήσεις και με σχετικό τους  αίτημα του προς την «ιστοσελίδα» να ζητήσουν  την διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και τη διαγραφή τους από επισκέπτη μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος στη φόρμα επικοινωνίας της «ιστοσελίδας» .
 1. Οι επισκέπτες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών της «ιστοσελίδας» για:
 • Για οποιοδήποτε ενέργεια συνιστά ποινικό αδίκημα.
 • Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του επισκέπτη-χρήστη.
 1. Η παρούσα «ιστοσελίδα» ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες υπάρχουν για διευκόλυνση των επισκεπτών. Η «ιστοσελίδα» δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οι άλλες ιστοσελίδες, που συνδέονται με αυτή, είναι ελεύθερες από ιούς ή άλλο επιβλαβές λογισμικό. Επομένως, η «ιστοσελίδα» δεν είναι υπεύθυνη για την προστασία και την εμπιστευτικότητα κάθε πληροφορίας που παρέχεται από τους επισκέπτες , κατά την επίσκεψή τους σε αυτές τις ιστοσελίδες.
 2. Τα πνευματικά δικαιώματα της «ιστοσελίδας» Advizor.gr, ανήκουν στην εταιρεία ADVIZOR SOFTWARE & FINANCE P.C. η οποία διατηρεί αποκλειστικά και μόνο την ιδιοκτησία όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και των υπηρεσιών της «ιστοσελίδας» .

Το περιεχόμενο της «ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, αναδημοσιευθεί, σε καμία μορφή, μέρος ή όλο το περιεχόμενο συμπεριλαμβανομένων του πηγαίου κώδικα ,των εμπορικών σημάτων (logo , slogan) , των κειμένων και των μεταφράσεων αυτών χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας

Τα πνευματικά δικαιώματα που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται και αφορούν τον πηγαίο κώδικα όλο ή μέρος αυτού, των  πάσης φύσεως αρχείων που συμπεριλαμβάνονται στην υποδομή της «ιστοσελίδας» και αποτελούν τις βάσεις δεδομένων, των  κειμένων, των μεταφρασμένων κειμένων ,των φωτογραφιών ,των βίντεο ,των αγγελιών, των σχεδίων, των εμπορικών σημάτων (slogan ,logo) , την δομή την μορφή την παρουσίαση και την αισθητική της «ιστοσελίδας», προστατεύονται από τους Νόμους και τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου και των εφαρμοζόμενων διεθνών συμβάσεων, περί πνευματικής ιδιοκτησίας, διατίθενται δε στους επισκέπτες-χρήστες-συνδρομητές  του αυστηρά για προσωπική χρήση.

Ο επισκέπτης ή οποιοσδήποτε άλλος δεν έχει το δικαίωμα και απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή , εξαγωγή ,διανομή ,δημοσίευση ,αναπαραγωγή ,μεταπώληση προώθηση , εκμετάλλευση ,αποθήκευση  , μεταφορά και κάθε  συναφή ενέργεια των ανωτέρω στοιχείων , χωρίς την προηγούμενη ρητή και σαφή έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.

Επίσης ο επισκέπτης ή οποιοσδήποτε άλλος δεν έχει το δικαίωμα και απαγορεύεται ρητά να προβεί σε αντιγραφή, αυτοματοποιημένη ή συστηματική συλλογή πληροφοριών, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά , φωτογραφιών, κειμένων, απόσπαση δεδομένων, παρακολούθησης (με την χρήση προγραμμάτων πχ scrape), εξαγωγή δεδομένων, συγκομιδή δεδομένων, παρουσίασης, “κατέβασμα” (download) οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται στην «ιστοσελίδα» με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για οποιαδήποτε εμπορική, ανταγωνιστική δραστηριότητα ή άλλη χρήση χωρίς την προηγούμενη ρητή και σαφή έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.

Οι επισκέπτες ή οποιοσδήποτε άλλος δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε ενέργειες που θα δημιουργήσουν οποιαδήποτε αλλοίωση ,επέμβαση ή υπονόμευση τόσο στο περιεχόμενο όσο στο λογισμικό και στις τεχνολογικές υποδομές της  «ιστοσελίδας» .

 1. Η «ιστοσελίδα» καλύπτει το σύνολο των στοιχείων και προσωπικών δεδομένων καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις για την συγκέντρωση, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της «ιστοσελίδας». Σε καμία περίπτωση δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των επισκεπτών από την «ιστοσελίδα» και οιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή την ιδιοκτησία της «ιστοσελίδας». Η «ιστοσελίδα»  συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης  εγγράφεται στις υπηρεσίες της, όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της, και όταν εισέρχεται στα διαφημιστικά (ή πάσης συναφούς υφής) προγράμματα.

Ο επισκέπτης , με την εγγραφή του στις υπηρεσίες της «ιστοσελίδας» , και σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του Ν.2472/199 της παρέχει την ανέκκλητη εξουσιοδότηση να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το τηλέφωνό που έχει δηλώσει, προκειμένου η «ιστοσελίδα» να επικοινωνεί και να τον ενημερώνει για θέματα που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 1. Η «ιστοσελίδα» έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών του site. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία , τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη και χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των επισκεπτών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Τα Cookies επιτρέποντας σε ιστοσελίδες, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να επιτρέπουν τη συλλογή πολλαπλών επιλογών του επισκέπτη, την αναγνώριση αυτών με σκοπό να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην «ιστοσελίδα», και επίσης συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου.

Η «ιστοσελίδα» χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους επισκέπτες πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής.

 1. Οι παρόντες όροι χρήσης συνιστούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της «ιστοσελίδας» και κάθε επισκέπτη.

Οι όροι χρήσης και κάθε τροποποίηση αυτών, καθώς επίσης και οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει από αυτούς ή την τροποποίησή τους στο μέλλον, καθορίζονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Για τυχόν δικαστικές διαφορές που εγείρονται σχετικά με τις υπηρεσίες και την εν γένει χρήση στην «ιστοσελίδα», αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας, γεγονός το οποίο αποδέχονται οι επισκέπτες.

9.Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση για οτιδήποτε σχετικά με τα ανωτέρω αναφερόμενα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου:  info@advizor.gr ή στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2130325175.

Πείτε μας τις ανάγκες σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα

Συμπληρώστε τη φόρμα