Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Εκπαίδευση προσωπικού

Η έρευνα έχει αποδείξει, ότι για να επιτευχθεί η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων ενός συστήματος, είναι απαραίτητο οι τελικοί χρήστες να έχουν συνεχή εκπαίδευση τόσο κατά την διάρκεια της εγκατάστασης και παραμετροποίησης, όσο και μετά , όταν αυτό θα τεθεί σε παραγωγική διαδικασία.
Η Advizor, έχοντας σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία και αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία των στελεχών της, έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά προγράμματα µε σκοπό τόσο τη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού της, όσο και των εργαζομένων που στελεχώνουν τα τμήματα λογιστηρίου, οικονομικής και εμπορικής διεύθυνσης των πελατών της.
Για τον λόγο αυτό στα γραφεία της εταιρείας μας, ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται σεμινάρια από έμπειρους και πιστοποιημένους εισηγητές, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Μηχανογραφημένη Λογιστική

Αναλύουμε τις λογιστικές εργασίες και υποχρεώσεις από την ίδρυση, την καθημερινή καταχώρηση, τις μηνιαίες υποχρεώσεις έως την σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Συνοπτική παρουσίαση των ενοτήτων του σεμιναρίου:

 • Έναρξη Εταιρείας
 • Βασικές μορφές εταιρειών και επιλογή κατάλληλης νομικής μορφής
 • Απαιτούμενα δικαιολογητικά και έντυπα για την ίδρυση εταιρείας.
 • Διαδικασίες υποβολής δικαιολογητικών σύστασης σε Γ.Ε.ΜΗ. και επιμελητήρια.
 • Λοιπά ειδικά θέματα και άδειες για ίδρυση εταιρειών.
 • Απογραφή εταιρείας σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.
 • Μετά την έναρξη
 • Κατηγορίες οντοτήτων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
 • Βασικές λογιστικές αρχές και ανάπτυξη λογιστικού σχεδίου.
 • Επιλογή κατάλληλου μηχανογραφικού συστήματος.
 • Ορισμός λογιστικών διαδικασιών.
 • Οργάνωση επικοινωνίας υποσυστημάτων Γενικής Λογιστικής και Εμπορικής Διαχείρισης.
 • Ροή ημερήσιων και μηνιαίων λογιστικών εργασιών
 • Παραλαβή και κωδικοποίηση φορολογικών παραστατικών.
 • Ροή καταχώρησης λογιστικών εγγραφών.
 • Ενημέρωση λογιστικών υποσυστημάτων (μητρώο παγίων - κύκλωμα αποθηκών – πελάτες – προμηθευτές)
 • Συμφωνίες μεταξύ των λογιστικών υποσυστημάτων.
 • Αναλυτική παρουσίαση των υποχρεώσεων προς το δημόσιο.
 • Εργασίες κλεισίματος χρήσης
 • Προετοιμασία, έλεγχος και συμφωνία λογαριασμών ενεργητικού, παθητικού και αποτελεσμάτων.
 • Σύνταξη ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 • Υποχρεώσεις δημοσιότητας χρηματοοικονομικών στο Γ.Ε.ΜΗ..

Εργατικά – Μισθοδοσία

Ανάπτυξη των διαδικασιών από την απογραφή μίας οντότητας στον ΕΦΚΑ, τις υποχρεώσεις από την πρόσληψη έως την λύση της σύμβασης εργασίας, τον υπολογισμό της αμοιβής και την υποβολή των εντύπων σε ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ.

Συνοπτικά σας παρουσιάζουμε την θεματολογία του σεμιναρίου:

 • Διαδικασίες και έντυπα απογραφής οντοτήτων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.
 • Υποχρεώσεις ενημέρωσης ΣΕΠΕ & ΟΑΕΔ κατά την διαδικασία πρόσληψης και λύσης της σύμβασης εργασίας.
 • Μορφές εργασίας (πλήρης – μερική – εκ περιτροπής).
 • Συμβάσεις εργαζομένων και γνωστοποίηση των όρων σύμβασης.
 • Προσδιορισμός της αμοιβής εργασίας, ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων.
 • Ανάλυση των υποχρεώσεων πληροφόρησης εργαζομένων και εργοδοτών.
 • Ανάλυση των μηνιαίων και ετήσιων υποχρεώσεων ενημέρωσης ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ.
 • Ενημέρωση για ποινές για παράβαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Εργασίες Κλεισίματος Ισολογισμού

Το σεμινάριο αυτό έχει σαν στόχο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες με πρακτικά παραδείγματα να προετοιμάσουν και να συντάξουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις μίας οντότητας.

Συνοπτική παρουσίαση των θεμάτων του σεμιναρίου:

 • Έλεγχοι και συμφωνία λογιστικών υποσυστημάτων.
 • Ενημέρωση μητρώου παγίων, υπολογισμός και εγγραφές αποσβέσεων.
 • Απογραφή αποθεμάτων και αποτίμηση αυτών.
 • Απογραφή λοιπών λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού.
 • Υπολογισμός προβλέψεων.
 • Χειρισμός και δημιουργία μεταβατικών λογαριασμών.
 • Διαμόρφωση φύλλου μερισμού.
 • Δημιουργία λογαριασμού αποτελεσμάτων.
 • Φορολογική αναμόρφωση και υπολογισμός φόρου.
 • Υπολογισμός τακτικού και έκτακτων αποθεματικών.
 • Διανομή κερδών και φόρος μερισμάτων.
 • Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 • Υποχρεώσεις δημοσιότητας χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ..

Έτοιμοι για εκπαίδευση;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας για να σας δώσουμε αναλυτικές πληροφορίες για την θεματολογία αλλά και τους χρόνους διεξαγωγής των εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Πείτε μας τις ανάγκες σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα

Συμπληρώστε τη φόρμα